Transportul rutier contra cost de mărfuri se efectuează de către operatorii de transport rutier numai în baza licenţei comunitare numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, documentul de transport, precum şi celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.

Licenţa comunitară este eliberată de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. și are o valabilitate de 10 ani, după prezentarea documentului de plată a taxei de eliberare, această fiind păstrată la sediul operatorului de transport.

Aceste copii conforme ale licenţei comunitare se pot elibera de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. având o valabilitate de minim 1 an şi fără a depăşi perioada de valabilitate a licenţei comunitare, după prezentarea documentului de plată a taxei de eliberare, acestea păstrându-se obligatoriu la bordul autovehiculelor pentru care au fost emise.

*Licenţa comunitară şi copiile conforme ale acesteia sunt documente nominale ale operatorului de transport rutier, nefiind transmisibile.

Monitorul Oficial al Romaniei - licenta de transport

Copiile conforme ale licenţei comunitare sunt personalizate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor pentru care au fost emise.

În maxim 3 luni de la dată eliberării licenţei comunitare, I.S.C.T.R. va face un control la sediul operatorului de transport în vederea verificării îndeplinirii de către acesta a cerinţelor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

În situaţia în care titularul licenţei comunitare deţine autovehicule suplimentare faţă de cele pentru care a obţinut iniţial copii conforme ale licenţei comunitare, pe care urmează să le utilizeze la efectuarea operaţiunilor de transport rutier, acesta va depune sau va transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. o cerere al cărei model este prevăzut în anexă nr. 8 la Normele metodologice.

Cererea depusă în conformitate cu prevederile, în vederea eliberării uneia sau mai multor copii conforme ale licenţei comunitare, va fi însoţită de documentul doveditor privind îndeplinirea condiţiei de capacitate financiară prevăzut la art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, corespunzător numărului de vehicule rutiere deţinut de titularul licenţei comunitare.
Cererea prevăzută se va transmite inclusiv prin poştă electronică pe adresa indicată pe pagină de internet a Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.

Copia conformă a licenţei comunitare se eliberează pentru un autovehicul sau ansamblu de vehicule în funcţie de tipul de transport rutier efectuat, respectiv transport rutier de mărfuri ori transport rutier de persoane.

Unui operator de transport rutier i se poate elibera un număr maxim de copii conforme ale licenţei comunitare corespunzător numărului de autovehicule pentru care îndeplineşte condiţia de capacitate financiară.

În cazul în care operatorul de transport rutier îşi schimbă sediul declarat în cererea prevăzută, acesta trebuie să notifice schimbarea către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. şi să certifice printr-o declaraţie pe propria răspundere menţinerea condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia prevăzute de prezențele norme, în cel mult 15 zile de la schimbarea sediului declarat.

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va elibera în termen de 5 zile de la notificarea prevăzută, licenţa comunitară şi copiile conforme ale acesteia modificate, păstrându-se termenul de valabilitate al licenţei comunitare şi al copiilor conforme ale acesteia eliberate anterior, care sunt depuse la A.R.R.

Licenţa comunitară şi copiile conforme ale acesteia modificate prevăzute se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. numai după prezentarea de către operatorul de transport rutier a documentului de plată a tarifului pentru eliberarea documentelor respective.

La solicitarea expresă a operatorului de transport rutier privind retragerea licenţei comunitare şi/sau a copiilor conforme ale acesteia, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va proceda la retragerea acestor documente şi la radierea poziţiei din Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier.

Sursa: ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011 actualizat
Prin Ordinul nr. 1640 din 8 noiembrie 2012.
Pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

În conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efecturea transporturilor rutiere și a activitatiilor conexe acestora, stabilite prin OG nr. 27/2011privind transporturile rutiere